Holla.fi tietosuojaseloste

Tämä on Holla.fi sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2015. Viimeisin muutos 19.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Holla Online Oy
Vapaudenkatu 8
15110 Lahti
Y-tunnus: 2672272-2

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Hallinto / Holla Online Oy
Vapaudenkatu 8
Sähköposti: info@holla.fi

3. Rekisterin nimi

Holla.fi asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, markkinointiin sekä sen suunnitteluun, kohdentamiseen, kehittämiseen ja analysointiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, yritys, puhelinnumero, sähköposti ja IP-osoite.

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan, kunnes asiakas pyytää tietojen poistoa. Rekisterinpitäjä voi poistaa tiedot, jotka ovat olleet pitkään epäaktiivisina.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään www-lomakkeella sekä julkisista yritysrekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ainoastaan sellaisille yrityksille, joita rekisterinpitäjä käyttää markkinointiin. Kyseisillä yrityksillä ei ole lupaa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjoamiensa palvelujen tuottamiseen.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot sijaitsevat tarkkaan vartioidulla palvelimella. Palvelimelle pääsyä rajoitetaan monimutkaisilla salasanoilla sekä IP-osoitteisiin pohjautuvilla pääsylistoilla. Palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakkaalla on oikeus kieltää sähköinen markkinointi ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

12. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää www-sivustolla vierailevan koneelle. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Rekisterinpitäjä ei tallenna evästeitä holla.fi sivustolla vierailevan koneelle.